Hoorzitting over letterensector in Vlaams Parlement

De Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement heeft donderdag jl. op een hoorzitting over het letterenbeleid de Vlaamse boekensector aan de tand gevoeld. Die legde in actienota's, gezamenlijk opgesteld in het Boekenoverleg, zijn voornaamste grieven op tafel. Het initiatief komt er na een gelijkaardige hoorzitting met de muzieksector in maart 2010, aldus Commissievoorzitter en Vlaams parlementslid Philippe Decoene (sp.a). Volgens directeur Carlo van Baelen van het Vlaams Fonds voor de Letteren werd onder meer gehamerd op het statuut van de auteur, het leenrecht en het belang om de ‘moeilijker' genres als poëzie en non-fictie levensvatbaar te houden. "Uitgevers geven ze nauwelijks nog uit, boekhandels verspreiden ze slecht, auteurs blijven in de kou staan."

Ook kwam de digitalisering en het Vlaamse e-bookplatform ter sprake : "Dat moet na een pilootfase in 2012 kunnen omgezet worden in een operationele dienstverlening." Er is ook een pleidooi gehouden voor "meer onderzoeksgegevens over leen-, lees- en koopgedrag van de Vlaming" en "een inkomensonderzoek bij (strip)-auteurs, vertalers en illustratoren": "Er zijn te weinig onderzoeksresultaten beschikbaar die focussen op de cultureel-literaire dimensie van boeken, lezers en auteurs." Ook werd aangedrongen op een sterker internationaal beleid, dat de realisaties van de Vlaamse letterensector beter benadrukt.

In de nota staat ook te lezen dat "de Vlaamse Auteursvereniging in haar bestaan en slagkracht bedreigd is door een tekort aan middelen": "Vlaanderen is letterlijk te klein om een auteursvereniging louter op basis van lidgeld te laten opereren." Verder is onder meer ook de erfgoed- en bibliotheekproblematiek, "het belang en de plaats van de lezer" en de nood aan gerichte opleidingen voor het boekenvak aangekaart. Volgens Philippe Decoene (sp.a) viel het op dat "deze sector geen jeremiade om meer geld kwam afsteken, ondanks de bedreigingen waar ze wel degelijk mee te maken hebben."

In een van de nota's kwam ook het heikele dossier van het "geïntegreerde letterenbeleid" ter sprake. "Literaire organisaties worden momenteel via verschillende subsidiekanalen gesubsidieerd. Dit leidt in de praktijk tot een gebrekkige afstemming en een (on)productieve inzet van de (beperkte) middelen voor letteren", luidt het nu in de nota.

Al langer is er sprake van dat de coördinerende rol van het Vlaams Fonds voor de Letteren  sterker zal worden "door enkele aspecten van het schrijven en van literatuur weer aan de VFL-bevoegdheden toe te voegen", zoals het VFL het al eerder stelde en ook cultuurminister Schauvliege het zou ambiëren. (denk hierbij aan bijvoorbeeld organisaties als Stichting Lezen en Behoud de Begeerte die rechtstreekser onder het VFL zouden ressorteren). "Uiterlijk voorjaar 2011 moet de inventarisatie gebeuren, een invoeringsplan ontwikkeld worden en een tijdspad voor de integratie van deze organisaties en projecten uitgetekend worden."

Naar verluidt zal een aparte vergadering van de Commissie Cultuur de problematiek van het geïntegreerde literaire middenveld opnemen en de verzuchtingen binnenkort beluisteren.

Tags: Letterenbeleid
Geplaatst door Dirk Leyman op 24-10-2010
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening